MENU
Aula_close Layer 1
Logo

Skole/hjem -samarbejde

Principperne i skole-hjem-samarbejdet skal medvirke til en ligeværdig dialog mellem skole og hjem.
Det vil sige, at der udtrykkes forventninger til såvel skolen som hjemmet.

Møder med forældre/elever:

 • Elevplanen udarbejdes i forbindelse med årets første skole-hjemsamtale. I elevplanen følges der op på nationale tests.
 • På 0.-8.klassetrin afholdes én årlig skole-hjemsamtale med udgangspunkt i elevplanen, og i lærernes evaluering af den enkelte elev. Endvidere afholdes der samtaler mellem skolen og hjemmet, når der er behov for dette. På skole-hjemsamtalerne tales der desuden også om forældrenes ønsker og forventninger til elevens skolegang. Det tilstræbes, at skolehjemsamtalerne afholdes i første halvdel af skoleåret. Dog udarbejdes elevplanen først om foråret på 1. årgang.
 • Som udgangspunkt deltager eleven i til skole-hjemsamtalen.
 • På 9. klassetrin afholdes der én samtale i efteråret med udgangspunkt i uddannelsesplanen.
 • Det tilstræbes, at alle fag gennem en elevs skoleforløb er repræsenteret mindst én gang i en skole-hjemsamtale. Dansk, matematik og engelsk skal dog jævnligt være repræsenteret.
 • Der deltager altid mindst to lærere i en skole-hjemsamtale. SFO er repræsenteret ved samtalerne i 0.-2. klasse.
 • Der afholdes individuelle elevsamtaler minimum to gange om året.
 • Skole-hjemsamtalerne afholdes naturligt i forlængelse af udleveringen af elevplanen.
 • I forbindelse med overgangen mellem 0. og 1. klasse afholdes der en samtale med deltagelse af elevens forældre og klassens lærerteam. Her får begge parter mulighed for at præsentere ønsker og forventninger til det kommende samarbejde og i øvrigt lære hinanden at kende. Denne samtale afholdes lige efter opstarten i 1. klasse.

 

Møder med alle klassens forældre:

 • I november/december umiddelbart inden indskrivning afholdes informationsmøde for kommende 0. klasses forældre.
 • På 0-9. klassetrin afholdes inden udgangen af september måned et forældremøde, hvor faste punkter er:
  • årets planlagte aktiviteter og hovedtræk i fagenes årsplaner evt. på årgangen
  • klassens trivsel samt handleplan for trivselsarbejdet i klassen.
  • valg af kontaktforældre.
 • For 0.-3. klasse deltager klassens hovedlærere samt klassens pædagog. Nye lærere i en klasse præsenteres på forældremødet.
 • For 4. -5. klasse deltager klassens hovedlærere. Nye lærere i en klasse præsenteres på forældremødet. SFK er repræsenteret på forældremødet.
 • På forældremøderne deltager klassens hovedlærere. Nye lærere i en klasse præsenteres på forældremødet.

 

Informationer til hjemmet:

 • Klassens lærere udsender ugeplaner for klassens fag hver uge til via forældreintra. Ugeplanerne er fremadrettet og udgives senest fredag.
 • Årgangens årsplaner udgives i forældreintra senest 1. oktober.
 • Forældrene informeres om den enkelte elevs faglige og sociale trivsel – se mere under princippet ”Underretning af hjemmene om eleverne udbytte af undervisningen”.
 • Skolens lærere og ledelse informerer forældrene, når der opstår betydelige ændringer i undervisningen.

 

Skolebestyrelsen:

 • Afholder et forældremøde for alle forældre på Bistrupskolen. Her fremlægges bl.a. bestyrelsens årsberetning.
 • Afholder årligt to møder med klassernes kontaktforældre.
 • Repræsenteres på første forældremøde i børnehaveklassen. Her orienteres om skolebestyrelsens arbejde.
 • Udsender efter hvert skolebestyrelsesmøde et referat til den øvrige forældregruppe via forældreintra/skolens hjemmeside.

 

Kontaktforældre:
Alle klasser vælger hvert år to kontaktforældre.
Kontaktforældrenes rolle er:

 • at være bindeled mellem klassens forældre og skolen, herunder skolens daglige ledelse og bestyrelse.
 • at sikre og foranledige, at der bliver planlagt sociale aktiviteter for klassens børn og forældre. Det anbefales, at kontaktforældrene uddelegerer opgaver til resten af klassens forældre, og at der etableres et aktivitetsudvalg.
 • at repræsentere klassens forældre over for resten af skolens kontaktforældre til fælles møder.
 • at være sparringspartner for klassens forældre og lærere omkring skole-hjemsamarbejdet.
 • at tage kontakt til nye børn og forældre i klassen, så alle føler sig velkomne.
 • at sikre, at der arrangeres legegrupper i samarbejde med klasselæren, hvis der er ønske om det i klassen
 • at tage aktivt del i at planlægge forældremøder i samarbejde med klasselæreren.
 • at tage debatemner og temaer op til forældremøder, f.eks. at lave fælles retningslinjer for fødselsdage, alkohol, rygning og fester.

 

Vedtaget i skolebestyrelsen januar 2016